GR_राज्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणीबाबत
05 September 17:49

GR_राज्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणीबाबत


GR_राज्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणीबाबत

राज्यातील ३१ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी करण्यास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स