GR_राज्यातील नवीन कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्याबाबत
31 August 12:52

GR_राज्यातील नवीन कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्याबाबत


GR_राज्यातील नवीन कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्याबाबत

वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार, राज्यातील कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्याबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स