GR_मृदा आरोग्य पत्रिका योजनेसाठी वित्तीय मान्यता देण्याबाबत...
28 August 13:44

GR_मृदा आरोग्य पत्रिका योजनेसाठी वित्तीय मान्यता देण्याबाबत...


GR_मृदा आरोग्य पत्रिका योजनेसाठी वित्तीय मान्यता देण्याबाबत...

वित्तीय मान्यता- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्याकरीता वित्तीय मान्यता देणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या