GR_शेतीमालावर आधारीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याच्या आरक्षणाबाबतची कार्यपध्दती
16 August 12:54

GR_शेतीमालावर आधारीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याच्या आरक्षणाबाबतची कार्यपध्दती


GR_शेतीमालावर आधारीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याच्या आरक्षणाबाबतची कार्यपध्दती

शेतीमालावर आधारीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याकरिता मानीव पाणी आरक्षणाबाबतची कार्यपध्दती.

स्त्रोत: मृदा व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन.