GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत
25 July 11:58

GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत


GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना- खरीप हंगाम २०१८ मध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या