GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिश्याचे ४८ कोटी २७ लाख २५ हजार ६४४ रुपये विमा कंपनीस वितरित करणेबाबत
05 July 18:45

GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिश्याचे ४८ कोटी २७ लाख २५ हजार ६४४ रुपये विमा कंपनीस वितरित करणेबाबत


GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिश्याचे ४८ कोटी २७ लाख २५ हजार ६४४ रुपये विमा कंपनीस वितरित करणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१७ साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी ४८ कोटी २७ लाख २५ हजार ६४४ रुपये इतकी रक्कम भारतीय कृषिविमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या