GR_राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातर्गत कापूस, ऊस पिकाकरीता ३ कोटी ३५ लाख निधी वितरीत करणेबाबत...
26 June 18:35

GR_राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातर्गत कापूस, ऊस पिकाकरीता ३ कोटी ३५ लाख निधी वितरीत करणेबाबत...


GR_राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातर्गत कापूस, ऊस पिकाकरीता ३ कोटी ३५ लाख निधी वितरीत करणेबाबत...

सन २०१८-१९ करिता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस, ऊस) रु. ३ कोटी ३५ लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करणे...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या