GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत…
21 June 16:50

GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत…


GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत…

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत…

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या