GR_प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ७८९ कोटी ४१ लाख निधीस मंजुरी देण्याबाबत...
20 June 12:44

GR_प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ७८९ कोटी ४१ लाख निधीस मंजुरी देण्याबाबत...


GR_प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ७८९ कोटी ४१ लाख निधीस मंजुरी देण्याबाबत...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात अंमलबजावणीसाठी रु. ७८९ कोटी ४१ लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या