GR_तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबियांसाठी ३५ कोटी ०९ लाख रु. निधी वितरीत करणेबाबत...
19 June 16:44

GR_तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबियांसाठी ३५ कोटी ०९ लाख रु. निधी वितरीत करणेबाबत...


GR_तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबियांसाठी ३५ कोटी ०९ लाख रु. निधी वितरीत करणेबाबत...

कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करिता रु. ३५०९.३१६६ लाख निधी वितरीत करणेबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या