GR_ दूध दर स्थिरता निधी निर्माण करणेबाबत...
13 June 12:30

GR_ दूध दर स्थिरता निधी निर्माण करणेबाबत...


GR_ दूध दर स्थिरता निधी निर्माण करणेबाबत...

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी दूध संस्था/संघांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 अ अन्वये द्यावयाचे निदेश- सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या स्तरावर दूध दर स्थिरता निधी निर्माण करणेबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या