GR_येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत
26 May 12:19

GR_येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत


GR_येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ मध्ये राज्यात राबविणेबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या