GR_२०१८-१९ मध्ये अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत
09 May 12:59

GR_२०१८-१९ मध्ये अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत


GR_२०१८-१९ मध्ये अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत

कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्याची सन २०१८-१९ मध्ये अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स