GR_ ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी’ मोहीम राबविणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना
28 April 12:49

GR_ ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी’ मोहीम राबविणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना


GR_ ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी’ मोहीम राबविणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना

सन २०१८-१९ या वर्षासाठी ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी’ मोहीम राबविणेबाबत मार्गदर्शक सूचना (सन २०१८-१९)

स्तोत्र- कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.