GR दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या रेशन दुकानातील विक्रीस परवानगी देण्याबाबत...
07 April 13:09

GR दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या रेशन दुकानातील विक्रीस परवानगी देण्याबाबत...


GR दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या रेशन दुकानातील विक्रीस परवानगी देण्याबाबत...

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दूध योजनेत उत्पादित होणारे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ तसेच आरे ब्रँडचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत...
स्त्रोत: अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.