GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगामासाठी ९ कोटी १० लाख रु. वितरीत करणेबाबत
24 March 12:50

GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगामासाठी ९ कोटी १० लाख रु. वितरीत करणेबाबत


GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगामासाठी ९ कोटी १० लाख रु. वितरीत करणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम सन २०१७-१८ साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटीची रु. ९ कोटी १० लाख रुपये इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत...
स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या