GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठीची ४०४ कोटी ४७ लाख ३३ हजार रु. वितरीत करणेबाबत...
12 March 16:58

GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठीची ४०४ कोटी ४७ लाख ३३ हजार रु. वितरीत करणेबाबत...


GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठीची ४०४ कोटी ४७ लाख ३३ हजार रु. वितरीत करणेबाबत...

कृषिकिंग, पुणे: खरीप हंगाम २०१७ च्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटीची ४०४ कोटी ४७ लाख ३३ हजार रु. इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत...
संबंधित बातम्या